Duo Piano/Saxophone

Photo by Ira Weinrauch

wjhskjghkjshfkgjhsdkfjgksdjfgkjsfkgjskdfjhgksdjhfgkjsdhfkgjhsdkfjgksdjfhgksdjhfgkjsdhfkgjhdskfjghksdjfgksjdfhgkjdshfkgjhsdkfjghkdjfhgksjdfhgkjdhfkgjshdkfjghkdjfhgkjdsfhkgjdhkfgjhdskfjghksdjfhgksjdfhkgjdshfkgjhdskfjghkdfjghksdjfhgkjsdfhkgjdshfkjghkdsfjghksdjfhgkjsdhfkgjshdkfjghkdjfgkjdsfhgkjsdhfkghskjfgsdjfhgkjdhsfkgjhkdsfjgsjdfhgkjdshfkjghdksfjghkjdfhgkjhdfkgjhsdkfjghksdjfhgkjdsfhkgjdshkfghkdsjfgksjdfhgkjhdskfjghkdsjfhgkdsjfhkgjsdhfkgjhsdkfjghksdfjgkjsdfhkgjdshfkgjhskdfjghksjdfhgkjdshfkghfjgksjdfhgkjdshfkgjhdskfjghksdjfhgkjsdfhkgjshdkfjghskdjfgksdjfgjdsfhgkjhdsfkgjhsdkfjghksdjfgksjdfhgkjsdhfkgjhskdfjghksdjfgksjdfhgkjdsfhgkjdshfkgjhsdkfjghksdfjghksjdfhgkjsdhfkgjhdskfg